VĂN BẢN MỚI
VĂN BẢN MỚI
 • 78/NQ-CP

  Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ : Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên

  Lượt xem:634 | lượt tải:0
 • 1284/QĐ-UBND

  QĐ 1284/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018

  Lượt xem:801 | lượt tải:0
 • 1411/QĐ-UBND

  QĐ phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 tại khu đất khối trường xuân thị trấn Tuần Giáo

  Lượt xem:628 | lượt tải:0
 • 34/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND V/v ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  Lượt xem:617 | lượt tải:0
 • 27/2016/QĐ-UBND

  QĐ 27/2016/QĐ-UBND V/v ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  Lượt xem:548 | lượt tải:0
Tìm kiếm văn bản

Chỉ thị 08-CT/TU Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh

Số kí hiệu Số 08-CT/TU
Ngày ban hành 30/03/2016
Thể loại Chỉ thị
Lĩnh vực Cấp ủy - Đoàn thể
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

TỈNH UỶ ĐIỆN BIÊN
*
Số 08-CT/TU
 
                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          
             Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 3 năm 2016
           
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
_______
Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là cán bộ, đảng viên). Qua đó, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng củng cố, vững mạnh; hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước chuyển biến tích cực; tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, việc quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, yếu kém, thiếu sâu sát; chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; thiếu ý thức chấp hành kỷ luật lao động; có biểu hiện chậm trễ, kéo dài, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; vi phạm các quy định về thời giờ làm việc; uống rượu, bia trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, đảng viên; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa nghiêm...
Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có phần xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật Nhà nước; ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tốt; việc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn buông lỏng. Công tác đánh giá, phân loại, biểu dương, khen thưởng có nơi, có lúc chưa thực sự khách quan, dân chủ, chính xác.
Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nêu trên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
1- Tự kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; chỉ rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhất là công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính thuộc thẩm quyền, phẩm chất, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời cụ chế hóa bằng văn bản khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên xem xét xử lý theo quy định.
2- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, thống nhất với các văn bản của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Rà soát nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm của cán bộ, đảng viên; xác định rõ những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, những vị trí không đáp ứng yêu cầu để bố trí lại cho phù hợp với năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm.
3- Rà soát các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, thẩm quyền quản lý, làm rõ mối quan hệ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau. Thực hiện mẫu hóa hồ sơ, thủ tục theo hướng rõ ràng, cụ thể, giúp người dân, doanh nghiệp dễ đọc, dễ hiểu, dễ cung cấp thông tin; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục và nơi sinh hoạt cộng đồng để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát.
Đánh giá, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, các cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung ở bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và trực tiếp tham mưu xử lý thủ tục hành chính; phấn đấu đến năm 2017 bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức 80%. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật, thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt và có cơ chế khuyến khích, ưu tiên đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bảo đảm các kết quả được giải quyết và trả đúng hẹn; nếu giải quyết chậm phải có thông báo nêu rõ lý do, trường hợp giải quyết sai phải có văn bản công khai xin lỗi. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc hành chính tại nhà riêng hoặc ngoài trụ sở cơ quan.
4- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình; khắc phục tình trạng trông chờ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tính chủ động trong xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình. Giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức điều hành bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
5- Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát cơ sở; có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định của cơ quan, đơn vị; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; khi tiếp xúc, xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp phải lấy mục tiêu phục vụ là chính. Nghiêm cấm các hành vi: nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tham gia các tệ nạn xã hội; sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn trong giờ hành chính, buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc; chơi games trong giờ làm việc; hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định.
6- Việc sử dụng phương tiện công (ô tô, xe máy và các phương tiện khác) của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ sử dụng phương tiện công vào việc của cơ quan, đơn vị phục vụ công tác, theo chức trách, nhiệm vụ, địa bàn được giao; không sử dụng phương tiện công vào việc riêng và lợi dụng để làm việc cá nhân. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe, có trách nhiệm xây dựng quy chế sử dụng ô tô, xe máy và phương tiện công phục vụ công tác.
7- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách, công tác quản lý, để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Kiên quyết điều chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có dư luận xấu; xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, đặc biệt các trường hợp tái phạm, có tổ chức. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức đảng, chi bộ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định.
8- Tổ chức thực hiện:
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ nội dung Chỉ thị, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới quy trình thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ.
 - Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình; căn cứ  tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chỉ thị này vào quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị là tiêu chí trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; coi đây là việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện đối với hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị.
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát Chỉ thị này vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu giúp ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc,
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, ĐUTT tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Trần Văn Sơn

Bạn biết gì về Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo?

Thống kê truy cập từ 01/2018
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay618
 • Tháng hiện tại49,163
 • Tổng lượt truy cập1,764,171
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây